Zapisy na kurs:

Efektywna praca w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do analizy danych w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie średniozaawansowanym. Zakres kursu obejmuje m.in. funkcje tekstowe, zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, funkcje bazodanowe, zakresy dynamiczne, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe, tworzenie automatycznych raportów, tworzenie szablonów dla innych użytkowników.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • przypomnienie działania podstawowych narzędzi do porządkowania danych: Znajdź/Zamień, Tekst jako kolumny, Usuń duplikaty
 • przypomnienie importu danych: z innych plików Excela, z plików tekstowych, ze stron Internetowych, z baz danych
 • porządkowanie danych przy użyciu funkcji tekstowych (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY(), operator &, LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU())
 • tworzenie zbiorczych tabel: narzędzie Przejdź do…, funkcje wyszukiwania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO(), PODAJ.POZYCJĘ()), funkcje adresu (m.in. ADRES(), ADR.POŚR(), INDEKS()), funkcje zagnieżdżone i megaformuły
 • praca z bazami danych w Excelu: filtrowanie danych (liczbowych, tekstowych, dat), funkcje z grupy SUMY.CZĘŚCIOWE(), narzędzia z grupy Konspekty (Grupuj/Rozgrupuj, Suma częściowa), tabele danych (tworzenie automatycznych odwołań, przykłady odwołań strukturalnych), stosowanie nazw (stałe liczbowe, stałe tekstowe, stałe tablicowe, formuły, zakresy danych, dynamiczne zakresy danych), analiza rzeczywistych przykładów
 • zaawansowane tabele przestawne: grupowanie i filtrowanie zmiennych, statystyki i zaawansowane opcje obliczeń, pola i elementy obliczeniowe, wykresy przestawne, tworzenie tabel przestawnych z zewnętrznych źródeł danych oraz na danych skonsolidowanych
 • analiza danych za pomocą funkcji: statystycznych, logicznych, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń oraz funkcji bazodanowych (m.in. BD.ILE.REKORDÓW(), BD.ŚREDNIA(), BD.ODCH.STANDARD())
 • zaawansowana analiza danych przy wykorzystaniu formuł tablicowych: praca na formułach tablicowych, operatory, znaczniki i symbole wieloznaczne, liczne przykłady zastosowań formuł tablicowych
 • formatowanie warunkowe: używanie zaawansowanych reguł i tworzenie własnych, liczne przykłady (m.in. wyróżnianie całych wierszy tabel dla obserwacji spełniających zadane kryteria, tworzenie automatycznych podpowiedzi, tworzenie automatycznych formularzy)
 • sprawdzanie poprawności danych: analiza wbudowanych kryteriów i tworzenie własnych, tworzenie formularzy odpornych na błędy (m.in. wartości spoza listy, zduplikowane wartości, pozostawienie pustych obserwacji)
 • tworzenie arkuszy przyjaznych dla użytkownika: formanty formularza, szablony