Help with Search courses

Zapisy na kurs:

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych ani ekonomicznych. Kurs ten rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak kończy się na poziomie zaawansowanym. Już na pierwszych zajęciach poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak: korzystanie z funkcji logicznych, odwołania względne i bezwzględne, czy praca na dużych zbiorach danych (kilka tysięcy wierszy). Kurs jest bardzo intensywny. Liczne animacje, prezentacje multimedialne oraz przykłady zastosowania nabytych umiejętności pozwolą kursantom wykorzystywać Excela już po kilku godzinach zajęć.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • wprowadzanie i edycja danych: narzędzie Znajdź/Zamień, tworzenie ciągów, sortowanie danych, skróty klawiaturowe
 • formuły i funkcje: zasady tworzenia formuł, odwołania względne vs odwołania bezwzględne, funkcje: logiczne, daty i godziny, statystyczne
 • wykresy: liniowe, kolumnowe, kołowe, kombi, definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne
 • projektowanie arkuszy: projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt
 • import danych: z plików Excela, z plików tekstowych, ze stron WWW, z baz danych
 • eksport danych: drukowanie dokumentu (m.in. ustawienie obszaru wydruku, tworzenie nagłówków i stopek), zapis w formacie - PDF, pliku graficznego, strony WWW, różne metody przenoszenia wykresów i tabel do Worda
 • przygotowanie danych do analizy: narzędzie Znajdź/Zamień, narzędzie Tekst jako kolumny, narzędzie Usuń duplikaty, funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), WYSZUKAJ(), tworzenie funkcji zagnieżdżonych i megaformuł
 • analiza danych za pomocą funkcji: statystycznych, logicznych, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń (m.in. LICZ.WARUNKI(), SUMA.WARUNKÓW(), ŚREDNIA.WARUNKÓW())
 • tabele przestawne: konstrukcja tabel przestawnych, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych

Zapisy na kurs:

Efektywna praca w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do analizy danych w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie średniozaawansowanym. Zakres kursu obejmuje m.in. funkcje tekstowe, zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, funkcje bazodanowe, zakresy dynamiczne, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe, tworzenie automatycznych raportów, tworzenie szablonów dla innych użytkowników.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • przypomnienie działania podstawowych narzędzi do porządkowania danych: Znajdź/Zamień, Tekst jako kolumny, Usuń duplikaty
 • przypomnienie importu danych: z innych plików Excela, z plików tekstowych, ze stron Internetowych, z baz danych
 • porządkowanie danych przy użyciu funkcji tekstowych (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY(), operator &, LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU())
 • tworzenie zbiorczych tabel: narzędzie Przejdź do…, funkcje wyszukiwania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO(), PODAJ.POZYCJĘ()), funkcje adresu (m.in. ADRES(), ADR.POŚR(), INDEKS()), funkcje zagnieżdżone i megaformuły
 • praca z bazami danych w Excelu: filtrowanie danych (liczbowych, tekstowych, dat), funkcje z grupy SUMY.CZĘŚCIOWE(), narzędzia z grupy Konspekty (Grupuj/Rozgrupuj, Suma częściowa), tabele danych (tworzenie automatycznych odwołań, przykłady odwołań strukturalnych), stosowanie nazw (stałe liczbowe, stałe tekstowe, stałe tablicowe, formuły, zakresy danych, dynamiczne zakresy danych), analiza rzeczywistych przykładów
 • zaawansowane tabele przestawne: grupowanie i filtrowanie zmiennych, statystyki i zaawansowane opcje obliczeń, pola i elementy obliczeniowe, wykresy przestawne, tworzenie tabel przestawnych z zewnętrznych źródeł danych oraz na danych skonsolidowanych
 • analiza danych za pomocą funkcji: statystycznych, logicznych, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń oraz funkcji bazodanowych (m.in. BD.ILE.REKORDÓW(), BD.ŚREDNIA(), BD.ODCH.STANDARD())
 • zaawansowana analiza danych przy wykorzystaniu formuł tablicowych: praca na formułach tablicowych, operatory, znaczniki i symbole wieloznaczne, liczne przykłady zastosowań formuł tablicowych
 • formatowanie warunkowe: używanie zaawansowanych reguł i tworzenie własnych, liczne przykłady (m.in. wyróżnianie całych wierszy tabel dla obserwacji spełniających zadane kryteria, tworzenie automatycznych podpowiedzi, tworzenie automatycznych formularzy)
 • sprawdzanie poprawności danych: analiza wbudowanych kryteriów i tworzenie własnych, tworzenie formularzy odpornych na błędy (m.in. wartości spoza listy, zduplikowane wartości, pozostawienie pustych obserwacji)
 • tworzenie arkuszy przyjaznych dla użytkownika: formanty formularza, szablony

Zapisy na kurs:

MS Excel w zastosowaniach statystycznych


Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Uwaga: uczestnicy otrzymają aplikacje w postaci dodatków statystycznych, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • szeregi czasowe: prezentacja graficzna, analiza stóp wzrostu, budowa i przeliczanie indeksów, zamiana wartości nominalnych i realnych, analiza danych (giełdowych, walutowych, makroekonomicznych)
 • statystyki opisowe (m.in. średnia, mediana, dominanta, percentyle, odchylenie standardowe, rozstęp ćwiartkowy, współczynniki zmienności): metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (histogramy, wykresy pudełkowe – tzw. BoxPlot)
 • miary korelacyjne: metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (wykresy punktowe)
 • testowanie hipotez statystycznych: budowa testów (rozkłady, istotność, błędy pierwszego i drugiego rodzaju), rodzaje testów (dla prób zależnych i niezależnych, dla małych i dużych prób, dla średniej i zróżnicowania), wybór odpowiedniego testu, interpretacja wyników testów, wizualizacja wyników, testy nieparametryczne
 • modele regresji: model regresji liniowej (KMRL), estymacja modeli, istotność zmiennych, interpretacja modelu – jakość dopasowania, błędy, współczynniki zmiennych, modele ze stałą oraz bez stałej, zmienne zero-jedynkowe, trendy czasowe, praktyczne przykłady analiz ekonometrycznych
 • badania operacyjne (optymalizacja): problemy optymalizacyjne w ekonomii i biznesie, analiza warunkowa (menedżer scenariuszy, tabele danych, szukaj wyniku), pakiet optymalizacyjny Solver – ustawienie celu, warunki ograniczające, wartości zmieniane, metody obliczeń, parametry obliczeń
 • badania operacyjne (symulacja): zastosowania symulacji w ekonomii i biznesie, metoda Monte Carlo – idea, sposób użycia, wady i zalety, szacowanie rentowności i ryzyka przedsięwzięcia – biznesplan, badanie zysków firmy, analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji
 • przykłady aplikacji statystycznych w Excelu służących do tworzenia histogramów, wykresów pudełkowych oraz testów statystycznych

Zapisy na kurs:

MS Excel w zastosowaniach finansowych


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień, jak i tych mniej znanych, narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych, wycenę obligacji oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji. Uwaga: uczestnicy otrzymają symulatory finansowe wykonane w Excelu, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać automatyczne analizy w Excelu.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • matematyka finansowa (lokaty): typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu
 • matematyka finansowa (kredyty): typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu
 • matematyka finansowa (obligacje): obligacje kuponowe i zerokuponowe, wycena obligacji, średni termin wykupu (duracja Macaulay’a), ryzyko, przybliżony wpływ zmian rynkowych stóp procentowych na ceny obligacji, rentowność obligacji (YTM)
 • przydatne funkcje: nowe funkcje finansowe oraz związane z amortyzacją, case study dotyczący kosztów zakupu i użytkowania samochodu przez osobę prywatną i firmę
 • ocena projektów inwestycyjnych: charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu
 • analiza portfelowa (budowa portfeli): dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
 • analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu): oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora)
 • instrumenty pochodne (opcje na akcje): typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-Rossa-Rubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające), metoda Monte-Carlo
 • narzędzia Excela: funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy
 • przykłady aplikacji finansowych w Excelu, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka)

Zapisy na kurs:

Dashboardy i narzędzia Power Excel


Opis kursu:

W ostatnich latach, z powodu ciągłego wzrostu wolumenu przetwarzanych i analizowanych danych, analityka biznesowa staje się coraz bardziej istotna. Niezwykle cenna jest umiejętność szybkiego wykonywania analiz i czytelnego prezentowania ich wyników (np. w formie dashboardów), niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie. Program Microsoft Excel daje duże możliwości w obszarze silnie rozwijającego się Business Intelligence w postaci odpowiednich narzędzi i dodatków Power Excel. Narzędzia te dają dużo korzyści związanych przede wszystkim z szybkością, wydajnością, interaktywnością, ale i łatwością, w porównaniu do standardowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, a znajomość narzędzi BI programu Microsoft Excel staje się nieodzownym elementem wśród umiejętności pracowników zajmujących się analizą danych.
Kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel dedykowany jest osobom, które znają Excela, pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych, wizualizacji danych – tzw. kokpity menadżerskie (eng. dashboard), a także chcą nauczyć się szybkiego i efektywnego importowania, przetwarzania i prezentacji danych oraz tworzenia różnego rodzaju raportów w programie MS Excel. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia sposobu projektowania tradycyjnych kokpitów menadżerskich w Excelu, następnie krótko wprowadza w tematykę Business Intelligence, po czym omawiane są kolejno wszystkie cztery narzędzia MS Excel oferowane w ramach Power Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View). Materiały obejmują część teoretyczną, pozwalającą uczestnikom zapoznać się z omawianymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, ale przede wszystkim zawierają liczne przykłady praktyczne obrazujące możliwe zastosowania nabytych umiejętności. Taka organizacja kursu ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w pracy własnej.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Dashboardy (tworzenie kokpitów menedżerskich)
  Koncepcja dashboardów i omówienie sposobu ich czytelnego projektowania, formanty, zakresy dynamiczne, różne rodzaje wykresów dynamicznych, funkcje PRZESUNIĘCIE i ILE.NIEPUSTYCH, formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych, ochrona arkusza.

 • Power Query (program pozwalający na sprawny import, przekształcanie i łączenie danych)
  Import różnego rodzaju formatów danych (skoroszyty Excel, pliki tekstowe, pliki csv, bazy Accessowe), automatyzacja odświeżania importu, zapis importu do arkusza lub modelu danych, przekształcenia zaimportowanych danych – operacje na kolumnach zawierających daty, dane liczbowe i tekstowe, transformacja układu danych (transpozycja, narzędzie anulowania przestawiania kolumn), definiowanie niestandardowych pól, łączenie danych i tabel.

 • Power Pivot (program służący do kompleksowego tworzenia modelu danych, na podstawie którego generowane są raporty i zestawienia, m.in. w formie tabel przestawnych)
  Konstruowanie modelu danych na podstawie różnych źródeł danych, tworzenie relacji, wstawianie samodzielnie zdefiniowanych pól i elementów obliczeniowych, tworzenie tabel przestawnych opartych na modelu danych, język DAX.

 • Power Map (program służący do wizualizacji danych na mapach)
  Wbudowane narzędzie geolokalizacji, wczytywanie własnych map, odpowiednie przygotowanie danych do map, tworzenie różnego rodzaju wizualizacji danych na mapach i zarządzanie ich elementami, praca na danych na poziomie państw, województw oraz powiatów (uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane mapy do własnego użytku), zapisywanie map w sposób tradycyjny i w formie wizualizacji 3D (m.in. prezentacje flash, symulacje w formie filmów).

 • Power View (program do tworzenia raportów)
  Tworzenie interaktywnych dashboardów na podstawie modelu danych, wstawianie tabel z danymi, wizualizacje danych na mapach, prezentacje danych na wykresach.

 • Przykłady aplikacji biznesowych
  Kompleksowe wykorzystanie poznanych na kursie narzędzi Power Excel i tworzenia tzw. dashboardów w Excelu.