Zapisy na kurs:

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy w Excelu, od wprowadzania i edycji danych, przez formatowanie komórek i arkuszy, przygotowanie danych do analizy za pomocą narzędzi i funkcji, pracę na danych z użyciem formuł oraz funkcji daty i godziny, tekstowych, logicznych i wyszukiwania, przeglądania danych z użyciem sortowania, filtrowania i tabel danych, a kończy się na analizie danych za pomocą tabel przestawnych i tworzeniu wizualizacji za pomocą wykresów.  Nie zabraknie także wszystkich najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych. Liczne przykłady, filmy i przykłady pozwolą Ci wykorzystywać nabyte umiejętności bezpośrednio w pracy zawodowej i to już po pierwszych godzinach kursu!


Szczegółowa tematyka kursu:

 • wprowadzanie i edycja danych: budowa arkusza kalkulacyjnego, zaznaczanie komórek, wprowadzanie danych, wstawianie nowych komórek, usuwanie danych i komórek, kopiowanie, wycinanie i wklejanie danych, tworzenie ciągów, listy niestandardowe, wypełnianie błyskawiczne, skróty klawiaturowe
 • formatowanie komórek: standardowe formatowanie komórek (ogólne, liczbowe, procentowe, walutowe, księgowe, data i czas, specjalne) i niestandardowe formatowanie komórek (użycie symboli: @, spacja, zero, gwiazdka, znak zapytania, hasz, podkreślenie oraz złożone formatowania)
 • znajdowanie, zamienianie i oczyszczanie danych: narzędzie znajdź i narzędzie zamień (znajdź następny, znajdź wszystko, zamień wszystko, opcje dodatkowe, znaki specjalne)
 • projektowanie arkuszy: projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt
 • formuły w Excelu: składnia formuł, wstawianie formuł, przeciąganie formuł, kopiowanie formuł, wyrażenia arytmetyczne, praca z nawiasami, odwołania względne i bezwzględne, błędy formuł
 • funkcje podstawowe: używanie funkcji (wstawianie funkcji i wydajne z nich korzystanie), funkcje statystyczne, tekstowe, daty i godziny, dobre praktyki pracy na funkcjach
 • funkcje zaawansowane: funkcje złożone, formuły zagnieżdżone, funkcje logiczne (testy logiczne, funkcje JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE), funkcje wyszukiwania (X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ), przykłady biznesowe
 • praca na danych: sortowanie danych (podstawowe, niestandardowe, wielopoziomowe, , na podstawie wartości komórek, kolorów, list niestandardowych), sumy częściowe, filtrowanie danych (liczbowych, dat, tekstowych, proste i złożone, wiele kryteriów, narzędzie filtrowanie zaawansowane), tabele danych (projekt, właściwości , obliczenia, odwoływanie się do danych)
 • tabele przestawne: analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Konstrukcja tabel przestawnych, zmiana stylu tabeli przestawnej, aktualizacja tabeli przestawnej, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych, zaawansowane opcje tabel przestawnych, pola i elementy obliczeniowe, tworzenie raportów i zestawień
 • wykresy: wizualizacja danych za pomocą wykresów. Właściwości i formatowanie wykresów, style wykresów, typy wykresów: automatyczne, polecane, liniowe, kolumnowe, słupkowe, kołowe, kombi, mapa drzewa, punktowe, bąbelkowe. Zaawansowane formatowanie wykresów: definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne.
 • skróty klawiaturowe: wydajne stosowanie skrótów klawiaturowych w codziennej pracy na różnego rodzaju danych i różnej ilości obserwacji
 • przykłady biznesowe: rzeczywiste przykłady biznesowe dla danych o zróżnicowanym typie i strukturze. Tworzenie raportów analitycznych

Zapisy na kurs:

Efektywna praca w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do analizy danych w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie średniozaawansowanym. Zakres kursu obejmuje m.in. funkcje tekstowe, zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, funkcje bazodanowe, zakresy dynamiczne, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe, tworzenie automatycznych raportów, tworzenie szablonów dla innych użytkowników.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • przypomnienie działania podstawowych narzędzi do porządkowania danych: Znajdź/Zamień, Tekst jako kolumny, Usuń duplikaty
 • przypomnienie importu danych: z innych plików Excela, z plików tekstowych, ze stron Internetowych, z baz danych
 • porządkowanie danych przy użyciu funkcji tekstowych (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY(), operator &, LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU())
 • tworzenie zbiorczych tabel: narzędzie Przejdź do…, funkcje wyszukiwania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO(), PODAJ.POZYCJĘ()), funkcje adresu (m.in. ADRES(), ADR.POŚR(), INDEKS()), funkcje zagnieżdżone i megaformuły
 • praca z bazami danych w Excelu: filtrowanie danych (liczbowych, tekstowych, dat), funkcje z grupy SUMY.CZĘŚCIOWE(), narzędzia z grupy Konspekty (Grupuj/Rozgrupuj, Suma częściowa), tabele danych (tworzenie automatycznych odwołań, przykłady odwołań strukturalnych), stosowanie nazw (stałe liczbowe, stałe tekstowe, stałe tablicowe, formuły, zakresy danych, dynamiczne zakresy danych), analiza rzeczywistych przykładów
 • zaawansowane tabele przestawne: grupowanie i filtrowanie zmiennych, statystyki i zaawansowane opcje obliczeń, pola i elementy obliczeniowe, wykresy przestawne, tworzenie tabel przestawnych z zewnętrznych źródeł danych oraz na danych skonsolidowanych
 • analiza danych za pomocą funkcji: statystycznych, logicznych, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń oraz funkcji bazodanowych (m.in. BD.ILE.REKORDÓW(), BD.ŚREDNIA(), BD.ODCH.STANDARD())
 • zaawansowana analiza danych przy wykorzystaniu formuł tablicowych: praca na formułach tablicowych, operatory, znaczniki i symbole wieloznaczne, liczne przykłady zastosowań formuł tablicowych
 • formatowanie warunkowe: używanie zaawansowanych reguł i tworzenie własnych, liczne przykłady (m.in. wyróżnianie całych wierszy tabel dla obserwacji spełniających zadane kryteria, tworzenie automatycznych podpowiedzi, tworzenie automatycznych formularzy)
 • sprawdzanie poprawności danych: analiza wbudowanych kryteriów i tworzenie własnych, tworzenie formularzy odpornych na błędy (m.in. wartości spoza listy, zduplikowane wartości, pozostawienie pustych obserwacji)
 • tworzenie arkuszy przyjaznych dla użytkownika: formanty formularza, szablony

Zapisy na kurs:

Efektywna praca w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do analizy danych w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie średniozaawansowanym. Przeznaczony jest dla osób na co dzień pracujących w Excelu. Zakres kursu obejmuje m.in. funkcje tekstowe, zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, tworzenie szablonów dla innych użytkowników. Wzbogacony jest o zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe oraz tworzenie automatycznych raportów.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu: Funkcja X.WYSZUKAJ (w dwuwymiarowym wyszukiwaniu), funkcja INDEKS, PODAJ.POZYCZJĘ, X.DOPASUJ. Zakresy dynamiczne, funkcja PRZESUNIĘCIE, funkcja ADR.POŚR, nazywanie zakresów.
 • Zaawansowanie funkcje obliczeń warunkowych: Zaawansowane testy logiczne, funkcja WARUNKI, PRZEŁĄCZ, funkcje zliczania warunkowego LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, funkcje warunkowych obliczeń SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW, MAX.WARUNKÓW, MIN.WARUNKÓW, funkcje baz danych, konstrukcja kryteriów w funkcjach baz danych.
 • Tablice dynamiczne: Nowe funkcjonalności Excela 365, dynamiczne tablice, rozlewające się zakresy, funkcja FILTRUJ, SORTUJ, UNIKATOWE, SEKWENCJA. Połączenie dynamicznych tablic z funkcjami warunkowymi i funkcjami wyszukiwania.
 • Formatowanie warunkowe: Szybkie formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych i ostatnich, paski danych, skale kolorów, zestawy ikon, tworzenie niestandardowych reguł, tworzenie zaawansowanych reguł przy użyciu funkcji.
 • Sprawdzanie poprawności danych: Zaawansowane sprawdzanie poprawności danych przy użyciu formuł. Dynamiczne listy w poprawności danych z użyciem funkcji PRZESUNIĘCIE, UNIKATOWE, SORTUJ, czy FILTRUJ.
 • Zaawansowane tabele przestawne: Grupowanie i filtrowanie zmiennych, statystyki i zaawansowane opcje obliczeń, pola i elementy obliczeniowe, wykresy przestawne, tworzenie tabel przestawnych z zewnętrznych źródeł danych, fragmentatory i osie czasu.
 • Formanty formularza: Kontrolki typu: Etykieta, przycisk, pole listy, pole kombi, przycisk pokrętła, pasek przewijania, pole wyboru, przycisk opcji, pole grupy. Tworzenie dashboardów biznesowych z wykorzystaniem formantów, m.in. kalkulator lokat, wyszukiwarka ofert w oparciu o funkcje FILTRUJ, dynamiczny wykres w oparciu o dane podane w formantach.
 • Sprawdzanie poprawności danych: Analiza wbudowanych kryteriów i tworzenie własnych, tworzenie formularzy odpornych na błędy (m.in. wartości spoza listy, zduplikowane wartości, pozostawienie pustych obserwacji).
 • Zastosowanie Excela w biznesie: Zaawansowane tabele przestawne. Zaawansowane, niestandardowe wykresy. Tworzenie dashboardu przy pomocy tabel przestawnych, wykresów i fragmentatorów. Tworzenie dashboardu z elementami graficznymi i niestandardowymi wykresami. Automatyzacja pracy z wykorzystaniem dynamicznych tablic. Praca z dużymi danymi, analiza wydajności funkcji Excela.

Zapisy na kurs:

MS Excel w zastosowaniach statystycznych


Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Uwaga: uczestnicy otrzymają aplikacje w postaci dodatków statystycznych, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • szeregi czasowe: prezentacja graficzna, analiza stóp wzrostu, budowa i przeliczanie indeksów, zamiana wartości nominalnych i realnych, analiza danych (giełdowych, walutowych, makroekonomicznych)
 • statystyki opisowe (m.in. średnia, mediana, dominanta, percentyle, odchylenie standardowe, rozstęp ćwiartkowy, współczynniki zmienności): metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (histogramy, wykresy pudełkowe – tzw. BoxPlot)
 • miary korelacyjne: metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (wykresy punktowe)
 • testowanie hipotez statystycznych: budowa testów (rozkłady, istotność, błędy pierwszego i drugiego rodzaju), rodzaje testów (dla prób zależnych i niezależnych, dla małych i dużych prób, dla średniej i zróżnicowania), wybór odpowiedniego testu, interpretacja wyników testów, wizualizacja wyników, testy nieparametryczne
 • modele regresji: model regresji liniowej (KMRL), estymacja modeli, istotność zmiennych, interpretacja modelu – jakość dopasowania, błędy, współczynniki zmiennych, modele ze stałą oraz bez stałej, zmienne zero-jedynkowe, trendy czasowe, praktyczne przykłady analiz ekonometrycznych
 • badania operacyjne (optymalizacja): problemy optymalizacyjne w ekonomii i biznesie, analiza warunkowa (menedżer scenariuszy, tabele danych, szukaj wyniku), pakiet optymalizacyjny Solver – ustawienie celu, warunki ograniczające, wartości zmieniane, metody obliczeń, parametry obliczeń
 • badania operacyjne (symulacja): zastosowania symulacji w ekonomii i biznesie, metoda Monte Carlo – idea, sposób użycia, wady i zalety, szacowanie rentowności i ryzyka przedsięwzięcia – biznesplan, badanie zysków firmy, analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji
 • przykłady aplikacji statystycznych w Excelu służących do tworzenia histogramów, wykresów pudełkowych oraz testów statystycznych

Zapisy na kurs:

MS Excel w zastosowaniach finansowych


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień, jak i tych mniej znanych, narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych, wycenę obligacji oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji. Uwaga: uczestnicy otrzymają symulatory finansowe wykonane w Excelu, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać automatyczne analizy w Excelu.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • matematyka finansowa (lokaty): typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu
 • matematyka finansowa (kredyty): typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu
 • matematyka finansowa (obligacje): obligacje kuponowe i zerokuponowe, wycena obligacji, średni termin wykupu (duracja Macaulay’a), ryzyko, przybliżony wpływ zmian rynkowych stóp procentowych na ceny obligacji, rentowność obligacji (YTM)
 • przydatne funkcje: nowe funkcje finansowe oraz związane z amortyzacją, case study dotyczący kosztów zakupu i użytkowania samochodu przez osobę prywatną i firmę
 • ocena projektów inwestycyjnych: charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu
 • analiza portfelowa (budowa portfeli): dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
 • analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu): oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora)
 • instrumenty pochodne (opcje na akcje): typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-Rossa-Rubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające), metoda Monte-Carlo
 • narzędzia Excela: funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy
 • przykłady aplikacji finansowych w Excelu, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka)