Zapisy na kurs:

Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do środowiska VBA, jednak kończy się na poziomie zaawansowanym. Program zajęć obejmuje m.in. wyjaśnienie działania edytora VBA, naukę rejestrowania makr, edycję kodu, jego budowę i optymalizację, definiowanie zmiennych, składnie VBA – konstrukcje, instrukcje warunkowe, pętle oraz wbudowane okna dialogowe. Kurs jest bardzo intensywny. Liczne animacje, prezentacje multimedialne oraz przykłady zastosowania nabytych umiejętności pozwolą kursantom tworzyć własne makropolecenia już po kilku godzinach zajęć.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • budowa edytora VBE
 • rejestrowanie makropoleceń: karta deweloper, nagrywanie makr, odwołania względne i bezwzględne, uruchamianie makr
 • budowa i optymalizacja kodu: budowa edytora VBA, elementy pliku Excela, składnia kodu, składnia procedur, odczytywanie, opisywanie i porządkowanie kodu nagranego przez rejestrator
 • odwołania do zakresów komórek: ActiveCell, Selection, Cells, Range
 • obiekty VBA: właściwości i metody, klasy, kolekcje, hierarchia
 • zmienne VBA: liczbowe, tekstowe, logiczne, zmienne obiektowe
 • funkcje i formuły w VBA: formuły wykonywane w VBA, formuły wykonywane w Excelu, funkcje wykonywane w VBA, funkcje arkuszowe wykonywane w VBA, funkcje (okna dialogowe) MsgBox i InputBox
 • konstrukcje: With … End With, For Each … Next
 • instrukcje warunkowe: If … Then, Select Case
 • polecenia: GoTo, Dir
 • pętle: For … Next, Do … While, Do … Until
 • obsługa błędów
 • przyśpieszanie działania makropoleceń
 • liczne przykłady aplikacyjne wykorzystujące wiedzę zdobytą na całym kursie i pokazujące nabyte umiejętności, m.in. aplikacja importująca okresowe dane sprzedażowe (oddzielne pliki txt) do Excela, konsolidująca wszystkie sprawozdania do zbiorczej bazy danych, tworząca raporty dla poszczególnych grup produktowych bądź miast i zapisująca je w oddzielnych plikach xlsx oraz pdf

Zapisy na kurs:

Wydajna praca w VBA w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA”, bądź pracują na co dzień w VBA i chcą nauczyć się wydajnych metod programowania. Zakres kursu obejmuje m.in. pracę na tablicach zmiennych, używanie zmiennych globalnych, zaawansowane opcje procedur typu Sub oraz Function, zaawansowane tabele przestawne, wydajną pracę na wykresach, obsługę zdarzeń i pracę z obiektami typu Shapes (przyciskami oraz formantami formularza). Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy oraz łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • wydajne metody przetwarzania danych: działanie na pojedynczych komórkach, wykonanie operacji na tablicach zmiennych VBA, użycie funkcji Excela, użycie wbudowanych narzędzi Excela
 • wydajna praca na zakresach: właściwości End, CurrentRegion, UsedRange, metoda SpecialCells, tablice zmiennych VBA (deklaracja, zmiana wymiaru, wczytanie danych, wstawienie danych do komórek Excela, zmienne tablicowe)
 • procedury typu Sub: składnia, zasięg (prywatny i publiczny), przechowywanie wartości zmiennych (lokalne, globalne prywatne, globalne publiczne), wywoływanie procedur (skrótowe, słowo kluczowe Call, metoda Run), przekazywanie argumentów (przez zmienną globalną, przez odwołanie, przez wartość)
 • procedury typu Function: składnia, wywoływanie (z formuły Excela, z innej procedury, z okna Immediate, w formatowaniu warunkowym), argumenty (funkcje bezargumentowe, jednoargumentowe, wieloargumentowe, z argumentami opcjonalnymi, o nieokreślonej liczbie argumentów, funkcje tablicowe), tworzenie opisu funkcji dla Excela
 • wydajna praca na tabelach przestawnych: tworzenie i edytowanie, ważniejsze obiekty (PivotCache, PivotTable, PivotFields), odwołania do pól tabel przestawnych (ColumnField, DataField, PageField, RowField) i znajdujących się w nich zmiennych, formatowanie, tworzenie wykresów przestawnych, ustawianie formatowań warunkowych w tabelach przestawnych
 • zaawansowana praca na wykresach: rodzaje wykresów (Charts, Worksheet Charts, Sparklines), obiekty (ChartObjects, Chart), typy wykresów (kolumnowe, liniowe, punktowe, powierzchniowe, łączone, histogramy, pudełkowe), tworzenie animacji na wykresach
 • obsługa zdarzeń: arkuszy (m.in. Change, SelectionChange, Activate), skoroszytów (m.in. Open, BeforeClose, SheetActivate), aplikacji, wykresów (m.in. Select, MouseMove), zdarzenia niezwiązane z obiektami (m.in. OnKey, OnTime)
 • obiekty typu Shapes: wstawianie oraz edycja przycisków (m.in. WordArt, Pole tekstowe, ClipArt, Obraz), obsługa formantów formularza (Label, Button, ListBox, DropDown, CheckBox, OptionButton, GroupBox)

Zapisy na kurs:

VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms


Opis kursu:

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go w stopniu zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na budowę interfejsu użytkownika. Zakres kursu obejmuje m.in. tworzenie zaawansowanych formularzy UserForm z wykorzystaniem funkcji Windows API, edycję wstążki i menu podręcznego, udostępnianie aplikacji poprzez tworzenie własnych dodatków Excela. Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • omówienie narzędzi służących do projektowania interfejsu użytkownika, m.in. wbudowane narzędzia Excela, klawisze skrótu i przyciski uruchamiające procedury VBA, formanty (formularza i ActiveX), okna dialogowe (standardowe i UserForm), menu podręczne, wstążka
 • formanty ActiveX: wstawianie, modyfikowanie właściwości, przypisywanie procedur, rodzaje (ComandButton, ComboBox, CheckBox, ListBox, TextBox, ScrollBar, SpinButton, OptionButton, Label, formanty niestandardowe), obsługa zdarzeń (m.in. Change, KeyDown/KeyUp, KeyPress, Click, DblClick, MouseDown/MouseUp, MouseMove, SpinDown/SpinUp, Scroll, DropButtonClick)
 • wbudowane okna dialogowe (funkcje: MsgBox, InputBox, metody: GetOpenFilename, FileDialog, ShowDataForm, ExecuteMso)
 • niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm): projektowanie krok po kroku, obsługa przy użyciu skrótów klawiaturowych, obsługa zdarzeń UserForm, dostosowanie okna wyboru formantów (Toolbox), tworzenie własnych szablonów formularzy UserForm
 • zaawansowane formularze UserForm: projektowanie, programowanie i ocena zaawansowanych formularzy UserForm, pozycjonowanie okien dialogowych, monitorowanie poprawności wpisywanych danych do formularzy, używanie niestandardowych formantów, wydajne metody pobierania danych do formularzy UserForm oraz zapisywania wyborów użytkownika
 • przykłady zastosowań zaawansowanych formularzy UserForm w aplikacjach: aplikacja do wprowadzania, kontrolowania i raportowania danych sprzedażowych w restauracji; aplikacja do kontrolowania zapasów produktów w magazynie
 • interfejs API systemu Windows - zastosowanie w formularzach UserForm
 • automodyfikacja kodu VBA: zintegrowane środowisko programisty (IDE), automatyzacja pracy na obiektach (OLE), obiekty środowiska IDE (VBE, CommandBar, Window, VBProjekt, Reference, VBComponent, Property, CodeModule, Designer, zastosowanie automodyfikacji kodu w formularzach UserForm
 • menu podręczne: konstrukcja, modyfikacja (obiekt CommandBar), odwołania do menu podręcznego, odwołania do formantów w menu podręcznym
 • wstążka: konstrukcja (kod XML), edycja (RibbonX), schemat modyfikacji wstążki
 • udostępnianie aplikacji (tworzenie własnych dodatków): pliki dodatków, korzyści ze stosowania dodatków, schemat tworzenia nowego dodatku, testowanie i ocena dodatków
 • przykłady profesjonalnych aplikacji: analiza i ocena różnych aplikacji Excela stworzonych przez użytkowników (narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych)

Zapisy na kurs:

VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office


Opis kursu:

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go na poziomie zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę Excela z innymi programami. Zakres kursu obejmuje m.in. metody pracy na obiektach zewnętrznych (plikach i folderach systemu Windows), współpracę z innymi programami pakietu Microsoft Office (Word, PowerPoint, Access, Outlook), sterowanie programami innych firm (przeglądarki stron Internetowych, poczta), tworzenie własnych obiektów (moduły klas), zaawansowane programowanie (programowanie rekurencyjne, automatyzacja kodu VBA). Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • praca z obiektami zewnętrznymi w VBA: wczesne wiązanie (early binding), późne wiązanie (late binding)
 • operacje na plikach i katalogach przy użyciu wbudowanych poleceń VBA (m.in. MkDir, Open, FileCopy, Name, Kill, RmDir, Dir)
 • operacje na plikach i katalogach przy użyciu obiektu zewnętrznego FileSystemObjest (FSO): odwołania do obiektu, struktura, metody (m.in. Create, Copy, Move, Delete, Get, Exists)
 • import plików z Internetu (WinHttpRequest)
 • otwieranie plików (Shell, Shell.Application)
 • kompresowanie i dekompresowanie plików ZIP (Shell.Application)
 • wydajne metody importu setek/tysięcy plików Excela (m.in. Open, ExecuteExcel4Macro, ActiveX Data Object, formuły) oraz tekstowych (m.in. Open, kwerendy, OpenTextFile)
 • praca z programami pakietu Microsoft Office: Word, PowerPoint, Access (ActiveX Data Object oraz Data Access Objects), Outlook (Outlook.Application, Shell, FollowHyperlink, SendKeys)
 • tworzenie własnych obiektów (moduły klas): definiowanie zdarzeń dla istniejących obiektów, tworzenie własnych obiektów i definiowanie dla nich właściwości, metod oraz zdarzeń
 • programowanie rekurencyjne
 • profesjonalne aplikacje w Excelu: definicja, cechy, etapy projektowania, testowanie i ocena aplikacji
 • liczne przykłady profesjonalnych aplikacji narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych oraz rozrywkowych

Registration:

Automation of work in MS Excel with VBA


Course description:

Why learn in English? Learning in English is beneficial to the participant for many reasons. Companies tend use English as a main language inside the office. Projects people work on are usually for different countries, which forces us to prepare them in English. It makes collaboration easier – if you work in a multinational company it is easier to explain something in Excel using English function names. Problem solving is easier as well – most of questions raised in the Internet regarding VBA are asked and answered in English. Those are only a few benefits of learning in English.

Course is dedicated both to people who want to discover the world of macros as well as those who know the basics of VBA programming language and wish to systematize and deepen their knowledge. There are no initial requirements ragarding programming skills. However, a very good knowledge of Excel is required. The goal of this course is to learn how to automate everyday work in Excel with macros. The whole course is dedicated to learning Visual Basic for Applications (VBA) programming language.

Course begins with a short introduction to VBA environment, but ends in an intermediate level. You will learn how VBA editor works, how to record macros, edit code – but also how code is built and how to optimize it, how to define variables, how VBA syntax looks like – constructions, conditional statements, loops and dialog boxes. Course is very intensive. Numerous animations, presentations and examples will allow participants to create own macros after only a few hours of classes.


Detailed course subjects:

 • VBE editor structure
 • recording macros: developer tab, recording macros, relative and absolute references, running macros
 • structure and optimization of code: VBE editor structure, Excel file elements, code syntax, procedure syntax, reading, describing and organizing recorded code
 • referencing ranges of cells: ActiveCell, Selection, Cells, Range
 • VBA objects: properties and methods, classes, collections, hierarchy
 • VBA variables: numeric, text, logic, objective variables
 • functions and formulas in VBA: formulas in VBA, formulas in Excel, function in VBA, worksheet functions in VBA, functions (dialog boxes) MsgBox and InputBox
 • constructions: With … End With, For Each … Next
 • conditional statements: If … Then, Select Case
 • instructions: GoTo, Dir
 • loops: For … Next, Do … While, Do … Until
 • error handling
 • accelerating macro speed
 • numerous application examples applying knowledge gained during the whole course and showing acquired skills, e.g. application importing periodic sales data (separate text files) to Excel, consolidating them into one database, creating reports for respective product groups or cities and saving them in separate xlsx and pdf files